اختلاس باور نکردنی

بد نیست نگاهی گذرا به سیر حرکت و کارهای مدرسه ای همسرم از

سال 83 تا 87بیندازیم.

بعد از بازگشت از پاکستان آموزش و پرورش منطقه 1 نمیتوانست محل

خدمتیبرای همسرم تعیین کند و برای به هم نخوردن وضع مدرسه غیر

انتفاعی همسرم ،علاقهای هم به بازگشت ایشان به مدرسه خودش

نداشتیم.بالاخره همسرم را به مدرسه شبانه ای در قیطریه فرستادند و

یکی دو سال بعد به عنوانمدیر دبیرستان شهید بهشتی منصوب شد

ولی در مدرسه باندهای مختلفی بودند کهایشان نخواست در گروهی

جای بگیرد و چون مدیر باید با انتخاب معلمین میشد؛در یک

ائتلافی که بعضی از گروهها داشتند شخص دیگری مدیر شد.خوب

بهترین کار این بود کهابلاغ به عنوان دبیر در مدرسه خودش گرفت ولی

کم کم با اشکالات اجرایی مدرسهمواجه می شد.

 از این که در4 ساله غیبت و حضوردرپاکستان و بعدهم مدارس دولتی

چه برسر مدرسهرفتهاست.دراین موقع ساختمان مدرسه هم تخلیه شد

و به ساختماناستیجاری  دیگریمنتقل شد  به هرحال طولی نکشید

که متوجه شدیمیکی ازعوامل اجرایی مدرسهچیزی حدود16 میلیون

تومان اختلاس کردهاست. این رقم بیش از 20 درصد درآمد مدرسه

بود.شگردهای جالبی زدهبود. به معلمین حقوق اضافی داده بودند و

بعدبه بهانه اشتباه،نقدا مبلغراپس گرفته بودند. بابعضی از کارمندان اداره

هم ساخت و پاخت شده بودو سکه و سفر و.......بگذریم.نمیدانم چه

شد که خودعوامل داخلی ودوستان ایشانموضوع رالو دادند و نهایتا

برکنارش کردیم. چهره موجهیهم میتوانست داشته باشد .

بااوطی کردم که اگر از منطقه بروی بهمنطقه قبلی(ماموربود) باتو کاری

ندارم وگرنهموضوع را آفتابی میکنیم.پذیرفت ولی عمل نکرد به هرحال

دراداره هم شرکایی شایدداشت.....بدین سان همسرم خود امورمدرسه

رابعهده گرفت و قبل از آن همخودم به عنوان مشاوردرکنار بچه ها بودم و

مدرسه رادرسال86 و 87 بهپایان بردیم

/ 0 نظر / 19 بازدید