انتخابات 88 و دانشکده شهید شمسی پور

دردانشکده شهید شمسی پور بچه های انجمن اسلامی برای

میرحسین موسوی تلاش میکردند و بسیجیها برای احمدی نژاد.

انجمن اسلامی بیشتر دست بچه های رشته کامپیوتر و

الکترونیک بود و من با آنهادرس نداشتم ولی یکی به انها خط

داده بودتا گوشه و کناربامن تماس میگرفتند و سوال هایی

میپرسیدند یا کمک فکری میخواستند.دانشجویان خودم هم

درسر کلاس درس سوال میکردند و بخشی از موارد اقتصادی و

مدیریتی بادرسشان هم همخوانی داشت و لاجرم باید پاسخ

میگفتم. این قضیه طرفداران احمدی نژاد را می آزردو

یک روز بعداز نماز ظهر ظاهرابچه های طرفدار احمدی نژاد

راهپیمایی داخل دانشکده داشتند و گویا قصدایجاددرگیری که

بچه های انجمن اسلامی بازیرکی متوجه شده و با آنها مقابله

نکرده بودند.

اکثر اساتید طرفدار میرحسین بودند و شاید عده ای هم

درستادها رفت و آمدداشتند.

شور و حال خوبی دردانشکده برقرار بود و بچه های دوره کاردانی

که قاعدتا دراینگونه امورچندان فعال نیستند به حرکت در آمده

بودند.

درگردهمایی اساتید مراکز تربیت معلم و دانشکده های فنی و

حرفه ای  که از طرف ستاد میرحسین ایجاد شده بودهم

دانشجویان من فعال حضورداشتند و خوب سخنرانی من هم

برایشان وجد آوربود . سخنرانی که اکنون حتی خودم هم نسخه

ای از آن رادراختیار ند ارم

یک وبلاگ هم ازسوی دانشکده های فنی و حرفه ای وخصوصا

شمسی پور ایجادشده بود و مسائل خاص انتخاباتی طرفداران

میرحسین درآن نقش می بست.

/ 0 نظر / 20 بازدید