عقد محدثه دربهار92

دراردیبهشت ماه محدثه راعقدش کردیم. روندکارهم متفاوت بود.

رسوم خانواده داماد قبلی بااین خانواده فرق میکرد و آدم

سختش هست بااین رسوم کناربیاید کمترین اشتباهی به

تبعیض بین خانواده دو داماد منجر میشود و خودبچه ها هم

مشکل پیدا میکنند. ولی چاره ای هم نیست. رفتارها و مناسبات

راباید تنظیم کرد والبته بی خیالی من کارساز است ولی همین

امروز متوجه شدم که عدم تعارف و بی تکلفی من بعضی از

فامیلهای محترم دورخودمان رابه شبهه انداخته که فلانی

مغروراست!!!!درحالی که من اصلا اهل تعارف نیستم و این

راغرور نمیدانم. درهرصورت مجلس بله برون بسیار پرجمعیتی

انجام شد و صیغه محرمیتی خواندم تا روز عقد که سید

بزرگوارخاتمی خواند و همان حوالی محضری هم وجودداشت و

عقد محضری انجام شد تا اینک که به خانه اش رفته است

همین روزها........

/ 0 نظر / 22 بازدید